Cangen yr Almaen yn dathlu Pen-blwydd yn 10 oed

Ar ddiwedd Ebrill yn Hamburg, dathlodd Cangen yr Almaen o Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru ei phen-blwydd yn 10 oed. 

German Branch Members

Sefydlwyd y clwb yn wreiddiol i roi cyfle i Gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru yn yr Almaen rwydweithio, a bellach mae ganddi dros 220 o aelodau ac mae wedi tyfu i fod yn adnodd academaidd sylweddol i raddedigion MBA o Allfinanz Akademie a graddedigion Almaeneg eu hiaith sy’n dal dyfarniadau gan Brifysgol Cymru. Mae Cangen y Cyn-fyfyrwyr yn falch o gynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau blynyddol yn cynnwys cefnogaeth grant i fyfyrwyr a thrafodaethau.

Dr Simon Jones, Uwch Ddarlithydd mewn Technoleg a’r Amgylchedd yng Nghyfadran Prifysgol Cymru, fu’n cynrychioli’r Brifysgol yn ystod y digwyddiad dros ddau ddiwrnod ac mae’n rhannu hanes y dathliadau gyda ni isod:

“Roedd digwyddiad eleni, a gynhaliwyd mewn gwesty’n edrych dros yr Afon Elbe a ffatri Airbus (rhywbeth arall i’m hatgoffa o gysylltiadau â Chymru), yn cynnwys cyfres o bapurau academaidd a gyflwynwyd i’r Gymdeithas, cinio dathlu ble y cefais wahoddiad i draddodi araith ar ran y Brifysgol, y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a thaith gerdded o ardal y glannau, Hamburg sydd wedi ei hailddatblygu. 

Roedd rhyw 50 o bobl yn bresennol yn y dathliadau 10fed pen-blwydd, llawer ohynynt gyda phartneriaid a phlant, a oedd yn pwysleisio amgylchedd cefnogol y cyn-fyfyrwyr a’r gwerthfawrogiad mawr o’r Gymdeithas. Roedd cerrig milltir i’w nodi, a dathliadau i’w mwynhau, ond roedd pawb yn manteisio ar y cyfle i rwydweithio a chydnabod busnes answyddogol!

Dr Martina Nieswandt and Professor Lothar Streitferdt

Dr Martina Nieswandt a Professor Lothar Streitferdt

Dechreuodd y symposia â dathliad sylweddol, gyda chyflwyno Dr Martina Nieswandt i aelodau’r Clwb Cyn-fyfyrwyr yn dilyn ei dyfarniad PhD diweddar gan Brifysgol Surrey.  Mae hyn yn gryn gyflawniad, nid yn unig oherwydd bod datblygu traethawd MBA yn ddoethuriaeth yn gyflawniad academaidd anghyffredin (ac mewn ail iaith), ond cafodd ei wneud tra roedd Martina’n datblygu Ymgynghoriaeth Busnes annibynnol gyda’i gŵr. Cafodd aelodau’r Clwb Cyn-fyfyrwyr wybod hefyd ei bod hi’n ben-blwydd ar Martina; rheswm arall i ddathlu!

Ar ôl derbyn papurau gan yr Athro Dr Friedrich Schade a Dr Roland Geschwill, ymunodd teuluoedd aelodau’r Clwb Cyn-fyfyrwyr â nhw am dderbyniad a chinio ble y derbyniwyd fy araith yn hael iawn. Cafwyd llawer o drafod am gynlluniau presennol Prifysgol Cymru i uno a chysylltiad hir y gangen gyda’r Brifysgol. Daeth y noson i’w therfyn gydag araith gan yr Athro Lothar Streitferdt yn diolch i’r holl aelodau oedd yno.

Y bore canlynol, yn dilyn y CCB, cafodd y Clwb Cyn-fyfyrwyr fynd ar daith gerdded helaeth o ardal y glannau yn Hamburg, sydd wedi cael ei hailddatblygu. Ar ddiwrnod bendigedig o wanwyn, roedd ardal brysur glan yr afon, y sgwariau a’r warysau hanesyddol yn edrych yn ysblennydd, ac yn ddiweddglo anffurfiol gwych i’r dathliadau 10 mlynedd.

Hoffwn ddiolch i Gangen yr Almaen o’r Gymdeithas Cyn-fyfyrwyr am eu haelioni yn fy ngalluogi i ymuno yn y dathliad arwyddocaol hwn a hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt gyda’r clwb wrth fynd ymlaen i’r 10 mlynedd nesaf!”

Am ragor o wybodaeth ar Gangen yr Almaen, ewch i ‘w gwefan –
www.alumni-wales.de

Hamburgs Water QuarterArdal y glannau, Hamburg