Cyngor y Brifysgol

Cyngor y Brifysgol yw corff llywodraethu goruchaf y Brifysgol gyda chyfrifoldeb am oruchwylio'r modd y mae'r Brifysgol yn cyflawni ei gwaith. Ceir manylion y cyfrifoldebau ffurfiol yn y Siartery Statudau a'r Ordiniannau, ac mae'r Cyngor hefyd yn ceisio cydymffurfio â'r holl godau ymarfer perthnasol wrth gynnal a rheoli ei weithredoedd. Mae prif fusnes y Cyngor yn ymwneud â nodau ac amcanion strategol y Brifysgol a sicrhau ei hiechyd ariannol.

Mae’r mwyafrif o aelodau'r Cyngor yn aelodau annibynnol, y mae eu sgiliau, profiad ac arbenigedd yn adlewyrchu amrywiaeth lawn gweithgareddau'r Brifysgol. Caiff amrywiaeth o gefndiroedd, gan gynnwys y sector preifat, eu cynrychioli gydag aelodau yn meddu ar y sgiliau a'r arbenigedd angenrheidiol i sicrhau fod Prifysgol Cymru yn cwrdd â'i hamcanion a'i huchelgais a'i bod yn gallu hyrwyddo buddiannau'r Brifysgol mewn meysydd lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.