Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg

wcee-bannerEin diben yw cael effaith sylweddol ar leihau anghydraddoldeb addysgol yng Nghymru drwy weithio ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol i sicrhau newid drwy welliannau ar sail tystiolaeth mewn polisi ac ymarfer.

Rydym ni wedi’n sefydlu i fod yn ganolfan genedlaethol flaenllaw ar gyfer polisi ac ymchwil cymwysedig, yn canolbwyntio ar bob math o anfantais sy’n gysylltiedig â chyflawniad addysgol isel yng Nghymru. Rydym ni’n fenter ar y cyd rhwng Prifysgol Cymru a Phrifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant.

Yn sylfaen i’n gwaith ceir ymrwymiad i hyrwyddo cyfiawnder a chynhwysiad cymdeithasol mewn modd sy’n cefnogi datblygu system addysg gyfartal, addas i’r diben mewn modd cynaliadwy er budd cenedlaethau’r dyfodol yng Nghymru a thu hwnt.

 

Beth rydym ni’n ei wneud

Rydym ni’n datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth yn ymwneud â chwmpas, achosion ac effaith anghydraddoldebau mewn cyflawniad addysgol a sut i fynd i’r afael â’r heriau sy’n gysylltiedig â nhw. Fe wnawn ni hyn drwy wneud y canlynol:

    •  Datblygu a chefnogi’r gwaith o roi modelau a strategaethau
        ymyrryd arloesol ar waith.
    •  Rhannu ymarfer effeithiol a lledaenu tystiolaeth o’r hyn sy’n
        gweithio ar draws Cymru, y DU ac yn rhyngwladol.
    •  Datblygu, monitro a gwerthuso polisi.

Mae ein gwaith yn cwmpasu’r holl sectorau o fewn y system addysg gan gynnwys y blynyddoedd cynnar, ysgolion, addysg bellach ac uwch, a dysgu oedolion ac yn y gymuned. Rydym ni’n pwysleisio mor bwysig yw hi i deuluoedd a chymunedau gydweithio gyda darparwyr dysgu i oresgyn effeithiau anfantais ar gyflawniad addysgol. 

 

Cymryd Rhan

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn cyfleoedd i weithio gyda ni ar unrhyw rai o’r canlynol neu mewn ffyrdd eraill byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi:

    •  Ymchwil cymwysedig a gwerthuso
    •  Cyngor strategol ac ymgynghori
    •  Datblygu ymyriadau
    •  Prosiectau cydweithredol gan ddod ag ymarferwyr ac
        ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi at ei gilydd 

Canolfan Cymru er Cydraddoldeb mewn Addysg
Prifysgol Cymru
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF10 3NS

Ebost: wcee@uwtsd.ac.uk 
Ffôn: +44 (0)29 2037 6961
Twitter: @Ganolfan_UWTSD

Further information

Ceir rhagor o wybodaeth am y Ganolfan a’i gwaith ar wefan Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant:

Pwy yw Pwy
Cyhoeddiadau ac Adnoddau
Prosiectau Cyfredol
Buddsoddwyr mewn Teuluoedd
Llwyddiant i Bawb
Newyddion